top of page

ממשק דיגיטלי לבקשת התחייבות

בניית ממשק דיגיטלי לבקשת התחייבות עבור שירותים אמבולטוריים בין קופות ובתי החולים, בתחומי שירות מוסכמים, במטרה להקל על הנטל הבירוקרטי המוטל כיום על מטופלים ולשפר את הרצף הטיפולי.

work groups 2a.png

בין קופות ובתי חולים

אגף בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות, חטיבת בתי החולים הממשלתיים, חטיבת בתי החולים של הכללית, בית החולים אסותא אשדוד, בית החולים המשפחה הקדושה, המרכז הרפואי שערי צדק, קופת חולים כללית, קופת חולים מאוחדת, קופת חולים לאומית, חברת אאוטברן.

מפריד צהוב
מפריד צהוב

רצף טיפולי - טופס 17

קופת חולים מאוחדת, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

שותפים בקבוצה:

מפריד צהוב

על הקבוצה:

מפריד צהוב

מקרה הבוחן של הקבוצה:

טופס 17 3.png
מפריד צהוב

עולמות התוכן שגלומים בפויקט:

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

ארכיטקטורת פתרון

ארכיטקטורה. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

תוצרים ומסמכים

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט:

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

סטטוס הפרויקט:

מי המובילטקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

מפגשים וסיכומי דיונים

לוז טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

תוצרים ומסמכים

על הפרויקט

מפריד צהוב
 • מטרת הפרויקט: הקמת ממשק דיגיטלי סטנדרטי מבוסס FHIR לניהול תהליך הבקשה להתחייבות וקבלת ההתחייבות (טופס 17) בין בתי החולים לקופות החולים בתחומי שירות מוסכמים, במטרה להקל על הנטל הבירוקרטי המוטל כיום על מטופלים ולשפר את הרצף הטיפולי.

 • כיום כאשר מטופלת צפויה לקבל טיפול או לבצע בדיקה בבתי החולים, המטופלת נדרשת להגיש ביוזמתה בקשה להתחייבות לקופה, לסרוק לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים, וכאשר ההתחייבות מאושרת – להדפיס אותה ולהגיע איתה לעמדת המזכירות בבית החולים. תהליך זה מייצר עומס בירוקרטי על מטופלים,  ואף גורם לעיתים לטעויות בקודי השירות שמאושרים בטופס ההתחייבות.  כן התהליך גורם לעומס בירוקרטי בבתי החולים ולהשתת תשלומים על מטופלים שבוחרים לקבל טיפול למרות שההתחייבות לא הוסדרה

 • במסגרת הפרויקט מוקם ממשק שיתוף מידע בהתאם לתקן FHIR לניהול הבקשה להתחייבות ישירות בין בית החולים בו קבעה המטופלת תור לבין קופת החולים המבטחת, תוך עדכון שוטף של המטופלת בסטטוס הטיפול בהתחייבות.

 • אנו מתמקדים בשלב ראשון בניהול התחייבויות בתרחיש של ביקור חוזר של המטופלת בבית החולים לקבלת המשך טיפול.

 • פרויקט זה מתבצע כחלק ממבחן תמיכה שפרסם אגף בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות בדצמבר 2022 לבתי החולים הכלליים, ומתבצע בשיתוף עם קופות החולים.

 • הפרויקט כולל גם את תהליך קליטת ההתחייבות בקיוסק בבית החולים - שיושם לראשונה ע"י בית החולים איכילוב וקופת החולים מאוחדת ב-2021 כמקרה בוחן של קהילת FHIR IL, ושמורחב כיום בהצלחה ליתר קופות החולים (לעמוד הפרויקט).

עולמות התוכן שגלומים בפרויקט

מפריד צהוב
 • התחייבות לתשלום עבור שירות רפואי

 • תור לשירות רפואי

ארכיטקטורת פתרון

מפריד צהוב
 • תהליכי שיתוף המידע בפרויקט יהיו בהתאם לתקן FHIR

 • בית החולים מהווה את רכיב  ה Client  בתהליך, הקופה מהווה את רכיב ה Server

 • בתי החולים יעבירו מסר בקשה להתחייבות אל קופות החולים. המסר יכלול גם את פרטי התור שקבעה המטופלת

 • קופת החולים תחזיר תשובה לגבי סטטוס אישור הבקשה להתחייבות

 • בהגעת המטופלת לבית החולים במועד התור, יועברו פרטי ההתחייבות מהקופה באמצעות קיוסק

 • המטופלת תעודכן לאורך התהליך בסטטוס הבקשה שהוגשה עבורה. תיאור ותרשים מפורטים של התהליך מצורפים בעמוד זה.

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט

מפריד צהוב
 • CoverageEligibilityRequest

 • CoverageEligibilityResponse

 • Appointment

 • DocumentReference

 • Coverage

 • Location

 • Patient

 • Bundle

טרמינולוגיות שבהן ייעשה שימוש

מפריד צהוב

קודי שירות של משרד הבריאות

קודי ארגוני בריאות – פרופיל Organization

סטטוס הפרויקט

מפריד צהוב
 • הושלם מיפוי התהליך העסקי בשיתוף כלל הארגונים

 • אפיון פתרון ממשקי שיתוף המידע בהתאם לתקןFHIR  - בשלבי ביצוע

 • אפיון ארכיטקטורת זרימת המידע – בשלבי ביצוע

 • צפי עליה לאוויר בתחילת 2024

מפגשים

מפריד צהוב

9.3.23 – מפגש עבודה להצגת תהליכים בארגונים 

18.5.23 - הצגה ודיון בתהליך העסקי

29.6.23 – הצגת ודיון בגרסה ראשונה של אפיון הפתרון המלא

26.7.23 - מפגש Q&A - להקלטה

9.8.23 - מפגש Q&A - למצגת

6.9.23 - מפגש Q&A - להקלטה

20.9.23 - מפגש Q&A - להקלטה ולמצגת

מפגשי Q&A לארגונים המשתתפים במבחן התמיכה – אחת לשבועיים

מועדים נוספים  - TBD

גורמים המעוניינים להצטרף לפגישות העבודה מוזמנים ליצור קשר עם רון חרמון 

bottom of page