top of page
Color star icon
People join hands

קהילת FHIR IL נוסדה על ידי ארגון 8400, משרד הבריאות, רשות החדשנות, ישראל דיגיטלית ג'וינט אלכא ויד הנדיב.

 

הטמעת סטנדרט ®FHIR בישראל נסמכת על סטנדרט ®FHIR העולמי, תוך יצירת ההתאמות הנדרשות למערכת הבריאות המקומית.


בשונה ממודלים "סגורים" לניהול נתונים, הרעיון המניע מאחורי ®FHIR הוא פיתוח רוחבי שנבנה מתוך קהילת המשתמשים עצמה (Bottom Up): ארגוני הבריאות, חברות טכנולוגיה, סטארט-אפים, אקדמיה, ממשלה ועוד. חברי הקהילה, המגיעים מדיסציפלינות טכנולוגיות ורפואיות, פועלים יחד כדי לייצר מבני נתונים בהתאם לצרכים קונקרטיים.


קהילות משתמשי FHIR פעילות במדינות רבות בעולם (בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, הולנד, ארה"ב ועוד) וכעת לראשונה גם בישראל. 

קהילת FHIR IL

Yellow separator
Yellow separator

Community Members

קהילת FHIR IL נוסדה על ידי ארגון 8400, משרד הבריאות, רשות החדשנות, ישראל דיגיטלית ג'וינט אלכא ויד הנדיב.

הטמעת סטנדרט FHIR  בישראל נסמכת על סטנדרט FHIR® העולמי, תוך יצירת ההתאמות הנדרשות למערכת הבריאות המקומית.
בשונה ממודלים "סגורים" לניהול נתונים, הרעיון המניע מאחורי FHIR
® הוא פיתוח רוחבי שנבנה מתוך קהילת המשתמשים עצמה (Bottom Up): ארגוני הבריאות, חברות טכנולוגיה, סטארט-אפים, אקדמיה, ממשלה ועוד. חברי הקהילה, המגיעים מדיסציפלינות טכנולוגיות ורפואיות, פועלים יחד כדי לייצר מבני נתונים בהתאם לצרכים קונקרטיים.
קהילות משתמשי FHIR פעילות במדינות רבות בעולם (בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, הולנד, ארה"ב ועוד) וכעת לראשונה גם בישראל. 

קהילת FHIR IL נוסדה על ידי ארגון 8400, משרד הבריאות, רשות החדשנות, ישראל דיגיטלית ג'וינט אלכא ויד הנדיב.

Color star icon
People join hands
ארגוני בריאות
תעשיה
אקדמיה