top of page
odot page 3.png

Consultants

קהילת FHIR-IL תומכת ומקדמת יוזמות FHIR  של חברי הקהילה.
במסגרת קידום הפרויקטים, הקהילה מממנת שעות ייעוץ לחברי הקהילה, בכדי לסייע לבחון התכנות ובהתנעה מהירה של הפרויקטים בקהילה. אולם לטווח ארוך מצופה מחברי הקהילה לבצע התקשורת באופן עצמאי.
לקבלת המימון, נבקשכם למלא את הבקשה, וניצור עמכם קשר בהקדם.

Dr. Daniel Souroujon
Dr. Daniel Souroujon

Dr. Daniel Souroujon

FHIR Expert

Orly Salomon
Orly Salomon

Orly Salomon

FHIR Expert

Vadim Peretokin
Vadim Peretokin

Vadim Peretokin

FHIR Expert

Gustav Vella
Gustav Vella

Gustav Vella

FHIR Expert

Outburn LTD
Outburn LTD

Outburn LTD

FHIR Expert

Igor Sirkovich
Igor Sirkovich

Igor Sirkovich

FHIR Expert

Peter Lifshits
Peter Lifshits

Peter Lifshits

FHIR Expert

Jens Kristian Villadsen
Jens Kristian Villadsen

Jens Kristian Villadsen

FHIR Expert

Rik Smithies
Rik Smithies

Rik Smithies

FHIR Expert

האחריות בגין בחירת היועץ וההסתייעות בו מוטלת על חבר הקהילה בלבד. 8400 - רשת הבריאות בע"מ (חל"צ) לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם לחבר הקהילה או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מההסתייעות בייעוץ ו/או יישום הנחיותיו, וחבר הקהילה בלבד יישא באחריות לבחירת היועץ והאופן שבו הוא מיישם את הנחיותיו.

bottom of page