top of page
Map with icons of people

הפרופיל הישראלי למדידת לחץ דם - ILCore Blood Pressure יורש מאפיינים מהפרופיל הישראלי ILCore VitalSigns (מדדים חיוניים) ומוסיף סט אילוצים וחוקים שהוגדרו על מנת לתעד, לחפש ולהביא תצפיות של לחץ דם (דיאסטולי וסיסטולי יחדיו) עם קודים של LOINC ויחידות מידה UCUM סטנדרטיות. הפרופיל מציין את האלמנטים, הרחבות, טרמינולוגיה ורשימות ערכים אשר יהיו בשימוש במשאב, וקובע את אופן השימוש באלמנטים שונים ע"מ להבטיח אחידות באופן ייצוג המידע ושיתופו (interoperability) בין גורמים שונים בישראל, בנושא לחץ דם של המטופל.
פרופיל זה הינו פרופיל ספציפי לביטוי של תוצאות בדיקות לחץ דם המורכבות משתי תוצאות קשורות - סיסטולי ודיאסטולי. הפרופיל הישראלי תואם לפרופיל Blood Pressure של HL7, ומבוסס עליו (בדומה לפרופיל US Core Blood Pressure).
הפרופיל המוצג להלן יורש מפרופיל הישראלי של מדדים חיוניים (ILCore VitalSigns) , ומותאם כאמור לפרופיל Blood Pressure של HL7, עם התאמות קלות ומיקוד לסביבה הישראלית.

ILCore Blood Pressure Profile

גבולות וקשר לפרופילים אחרים
האלמנטים העיקריים בפרופיל
ניתוח פערים
טבלה מסכמת
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מעקב שינויים
bottom of page