top of page
Map with icons of people

משאב הבסיס ServiceRequest משמש לתיעוד של בקשה לשירות כגון חקירות אבחון, טיפולים או פעולות שיש לבצע. בדומה לשאר משאבי הבסיס, הגדרת הבסיס של משאב ServiceRequest היא פתוחה ולא אוכפת מגבלות רבות. דוגמאות ל- ServiceRequest הן הפניות לדימות ובדיקות מעבדה, הפניה לביופסיה, הפניה לפיזיותרפיה הפניה לרופא מומחה וכן בקשות ספציפיות מצוות רפואי, כגון "שינוי תנוחה בשכיבה ובישיבה כל שעתיים". דוגמה נוספת היא כשרופא בבית חולים מבקש טיפול או תרופה מרופא המשפחה של מטופל. כיוון שמשאב זה מעורב במגוון רחב של תרחישי שימוש ופעילויות הקשורות לבריאות, זהו אחד המשאבים הבסיסיים ב-FHIR. בדומה לשאר משאבי הבסיס, הגדרת הבסיס של משאב ServiceRequest היא פתוחה ולא אוכפת מגבלות רבות.
הפרופיל הישראלי ILCoreServiceRequest נגזר ממשאב הבסיס ServiceRequest ומגדיר סט אילוצים וחוקים שהוגדרו במטרה לאפשר אחידות בהעברתו בין גורמים שונים במדינת ישראל. תצורתו הנוכחית הותאמה למערכת הבריאות הישראלית תוך הסתכלות, למידה והתחשבות במגבלות של פרופילים דומים בעולם ובפרט על פרופיל ServiceRequest מ- Us-Core, וכן מהדרישות העסקיות והאילוצים של מערכת הבריאות הישראלית.

IL-Core Service Request

ניתוח פערים
טבלה מסכמת
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
הערות הצוות המוביל
bottom of page