top of page
Map with icons of people


משאב הבסיס MedicationDispense מיועד לתעד מידע על ניפוק התרופה למטופל בבית המרקחת כולל תיאור התרופה, הכמות, הוראות המינונים, וההוראות למתן התרופה. דוגמאות לשימוש במשאב:
• ניפוק תרופה למטופל בבית המרקחת של בית החולים או בבית המרקחת בקהילה
• ניפוק של תרופות מבית מרקחת שבבית החולים למחלקה בבית החולים
• ניפוק של מנה בודדת מבית המרקחת שבבית החולים למטופל במחלקה (למשל ע"י רובוט)
הפרופיל תומך גם בייצוג של החלפת תרופות בעת הניפוק (למשל החלפה לתרופה גנרית), וכן במקרה של ניפוק חלקי , כאשר נופקה תרופה עם מינון חלקי בלבד.

IL-Core Medication Dispense Profile

גבולות וקשר לפרופילים אחרים
האלמנטים העיקריים בפרופיל
ניתוח פערים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מעקב שינויים
bottom of page