top of page
Map with icons of people

משאב הבסיס MedicationAdministration נועד לתעד ביצוע של מתן תרופה למטופל, או צריכת התרופה על ידו. משאב זה משמש את כלל מסגרות הטיפול השונות (בית חולים, קופת חולים וכו') בהם יש לתעד את ביצוע מתן התרופה, כולל מתן עצמי של תרופות דרך הפה, זריקות, טיפול תוך ורידי, וכו'. ניתן להשתמש בו גם במרפאות חוץ כדי לתעד זריקות נגד אלרגיה ומתן תרופה אחרת שאינה חיסון. במקרים מסוימים, ניתן להשתמש במשאב זה גם לדיווח על מתן תרופה בתוך מסגרת ביתית, כגון מתן אינסולין בניהול עצמי או במכשיר. המשאב מאפשר לתעד קישור למשאבים הקשורים לאירוע זה כגון שורת המרשם בה נרשמה התרופה (MedicationRequest), או לביקור (Encounter) שבו בוצע המתן.

IL-Core Medication Administration Profile

גבולות וקשר לפרופילים אחרים
האלמנטים העיקריים בפרופיל
ניתוח פערים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מעקב שינויים
bottom of page