top of page
Map with icons of people

משאב הבסיס ImagingStudy נועד לתעד את התוכן המופק ב- DICOM ImagingStudy. יש לשים לב שהפרופיל אינו כולל את הDICOMImage עצמו אלא רק את ההפניות הדרושות כדי לאחזר אותו משרת הPACS (כלומר כתובות DICOMWeb Endpoint ומזהים).
ככלל, הפרופיל מייצג של ערכים מרכזיים מ DICOM Header בהתאם למבנה ההיררכי:
• ה-Study
• קבוצה של סדרות (series)
• בכל סדרה יש את ה SOP instances(תמונות או נתונים אחרים) שנוצרו
תרחישי השימוש במשאב זה רבים וכוללים למעשה כל תרחיש שבו יש צורך להעביר attributes DICOM בין מערכות שונות שכן מידע זה לבסוף מתורגם ל ImagingStudy.

IL-Core ImagingStudy Profile

מבוא
גבולות וקשרים עם פרופילים אחרים
ניתוח פערים
טבלה מסכמת
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
הרחבה - Accession-Number
bottom of page