top of page
Map with icons of people

המשאב CoverageEligibilityResponse משמש כמענה לבקשה המוגשת בצורה של CoverageEligibilityRequest וכולל מידע לגבי תקפות של כיסויים ביטוחים אצל המבטח עבור הפציינט המבוקש ויכול לשמש גם לטובת פירוט של השירותי והמוצרים הנכללים בהם והאם נדרש אישור מראש לפני מתן טיפול (פרהאוטוריזציה)

IL Core CoverageEligibilityResponse Profile

גבולות וקשר לפרופילים אחרים
ניתוח פערים
טבלת האלמנטים
טבלה מסכמת
bottom of page