top of page
Map with icons of people

בסוג הנתונים הבסיסי Address קיים שדה מסוג string המיועד לייצוג שם היישוב. במערכות רבות בישראל, נהוג לקודד את הישובים והערים באמצעות טרמינולוגיה סטנדרטית הנקראת "סמל יישוב" ולעיתים גם באמצעות טרמינולוגיה מקומית כלשהי.
הרחבה זו מסדירה את אופן הייצוג וההעברה של יישובים מקודדים כהרחבה לשדה city. כמו-כן, במסגרת הרחבה זו הוסדר אופן הייצוג של מערכת הקידוד "סמל יישוב". כיוון שאלו לא נתונים שבאחריות משרד הבריאות, המקור לטעינת סמלי היישוב הוא אתר משרד האוכלוסין וההגירה המפרסם מעת לעת את רשימת סמלי היישוב העדכנית. מערכת קידוד זו נמצאת בשימוש גם על-ידי דואר ישראל ומשרד הפנים.

EXTENSION - CityCode

הגבלות שימוש ושימוש בפרופילים
טבלת האלמנטים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מזהה ההרחבה (Canonical URL)
הערות הצוות המוביל ותשובות ה ILCORE
bottom of page