top of page
Map with icons of people

הרחבה זו עוסקת בייצוג מידע על שם ההורה של המטופל. בצורך העסקי נובע מכך שבמערכות
רבות בישראל קיים מאפיין "שם האב", ושם זה נחשב לחלק מהמאפיינים הדמוגרפיים המתוחזקים לגבי המטופל עצמו. בנוסף, במגזרים מסויימים בחברה הישראלית (למשל המגזר הערבי) שם האב נחשב לחלק משמו של המטופל. ההרחבה הוגדרה בכוונה כ"שם ההורה" ולא "שם האב" בכדי לנתק את ההקשר המגדרי. בפרופיל מטופל ניתן להגדיר מספר שמות הורים.

EXTENSION - IL-Core Parent Name

ניתוח פערים בין ה- IL CORE ל- US CORE ומדינות נוספות
טבלת האלמנטים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מזהה ההרחבה (Canonical URL)
שימוש בפרופילים
הערות הצוות המוביל ותשובות ה ILCORE
bottom of page