top of page
Map with icons of people

משאב הבסיס Encounter נועד לתעד מפגשים הכוללים כל סוג של אינטראקציה בין המטופל לספקי שירותי הבריאות לצורך מתן שירותי בריאות או הערכת מצב בריאותו של מטופל. מפגש עם מטופל מאופיין בד"כ לפי הסביבה שבה הוא מתרחש, למשל, ביקור במרפאה אמבולטורית, ביקור במוקדי חירום, ביקורי בית, אשפוז בבית החולים או מפגשים וירטואליים עם המטופל או בין הרופאים המבצעים ייעוץ לגבי המטופל. ע"מ להסדיר משאב זה לצרכי מערכת הבריאות בישראל באופן המקיף ביותר ובעיקר להתאימו לרשימת הסיווגים בוצעה אפיון עומק עם כלל הארגונים בישראל: חטיבת בתי החולים הממשלתיים, קופות החולים השונות , מרכזי רפואה ראשונית ושניונית ורפואת חירום, פסיכיאטריה, מרכזים גריאטריים כולל שירותי שיקום בית. האפיון כלל גם מפגשים עם מנהלים אדמיניסטרטיביים, אנשי ה IT , רופאים, אחיות, ופארמדיקים.
רשימת הסיווגים הינו דבר עקרוני בפרופיל ונעשה דרך שלושה אלמנטים עיקריים : class, type, serviceType . בהסתכלות על הפרופיל ב 7HL ובמדריכים של CORE אחרים בעולם נראה שהסיווג הקיים באלמנטים אלו הוא חלקי וכללי מאוד , ואינו נותן מענה לצרכים של מערכת הבריאות בישראל. לכן, הוחלט לסווג את המפגש לפי שלוש קטגוריות עיקריות אשר לכל אחת הותאמה רשימת ערכים המחדדת את מהות הסיווג . זו גם הגישה שישנה בגרסה 5R של הפרופיל:
1. class – סוג המקום בו נעשה המפגש (למשל אמבולטורי, חירום , בית וכו')
2. type - סוג המפגש (למשל ביקור וירטואלי, או התייעצות בין רופאים)
3. serviceType – סוג השירות הניתן במפגש (למשל, קרדיולוגיה, גנטיקה וכו')

IL-Core Encounter Profile

ניתוח פערים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
הרחבה - Movement Sequence-Number
מעקב שינויים
הערות הצוות המוביל ותשובות ה ILCORE
bottom of page