top of page
חזור >
Map with icons of people

משאב הבסיס Specimen נועד לתעד את תהליך האיסוף, התחזוקה והעיבוד של דגימה וכן את מקור הדגימה. דגימה היא כל חומר אשר נלקח מישות ביולוגית חיה או מתה או שנלקח מחפץ פיזי או מהסביבה. חלק מהדגימות הן דגימות ביולוגיות ויכולות להכיל מרכיב אחד או יותר, כולל, אך לא רק, מולקולות תאיות, תאים, רקמות, איברים, נוזלי גוף, עוברים ומוצרי הפרשת גוף.

IL-Core Specimen Profile

גבולות וקשר לפרופילים אחרים
האלמנטים העיקריים בפרופיל
ניתוח פערים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מעקב שינויים
bottom of page