top of page
Map with icons of people

משאב הבסיס Specimen נועד לתעד את תהליך האיסוף, התחזוקה והעיבוד של דגימה וכן את מקור הדגימה.
דגימה היא כל חומר אשר נלקח מישות ביולוגית חיה או מתה, שנלקח מחפץ פיזי או מהסביבה. חלק מהדגימות הן דגימות ביולוגיות ויכולות להכיל מרכיב אחד או יותר, כולל, אך לא רק, מולקולות תאיות, תאים, רקמות, איברים, נוזלי גוף, עוברים ומוצרי הפרשת גוף.
משאב הדגימה מיועד לשימוש עבור דגימה בודדת של מטופל בודד. אין להשתמש במשאב הדגימה לתיאור מגש או קופסה המכילים יותר מדגימה אחת, אלא יש לתאר כל דגימה בודדת באמצעות פרופיל דגימה עצמאי נפרד.
דגימות נאספות לעתים קרובות במיכל יחיד ומחולקות למיכלי משנה שישמשו לבדיקות מעבדה שונות. במקרים אלו, יש להתייחס לדגימה המקורית במיכל המקורי שלה כאל דגימת ה"אב" ולמכולות המשנה, המכילות חלק מהדגימה המקורית כאל "הילדים" אשר מקושרות לדגימת האב. כך, כל דגימה בין אם זו הדגימה המקורית (הורה), או תת הדגימות (ילדים) מתועדת בפרופיל הדגימה שלה. ניתן לקשר את תת הדגימות (ילדים) לדגימה המקורית (האב) דרך אלמנט בשם הורה ("parent") בפרופילי תת-הדגימה (ילדים) כדי להתייחס לפרופיל הדגימה המקורית (האב).

IL-Core Specimen Profile

גבולות וקשר לפרופילים אחרים
ניתוח פערים
טבלה מסכמת
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
הערות הצוות המוביל ותשובות ה ILCORE
מעקב שינויים
bottom of page