top of page
חזור >
Map with icons of people

משאב הבסיס MedicationStatement נועד לתעד הצהרה על תרופה שניטלת על ידי המטופל. הצהרה על תרופה עשויה להצביע על כך שהמטופל נוטל את התרופה כעת, נטל את התרופה בעבר, או שייטול אותה בעתיד. המקור למידע יכול להיות המטופל, מקור משמעותי אחר (למשל בן משפחה או בן זוג), או רופא.

IL-Core MedicationStatement Profile

כללי
גבולות וקשר לפרופילים אחרים
האלמנטים העיקריים בפרופיל:
ניתוח פערים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
bottom of page