top of page

מחלות מחייבות דיווח

משרד הבריאות

work groups 2a.png

משרד הבריאות פועל להקמת מערכת חדשה לניהול חקירות אפידמיולוגיות עבור מחלות מחייבות דיווח.

מחלות מחייבות דיווח מוגדרות בתקנות בריאות העם כמחלות שהגורם הרפואי המאבחן אותן , מחויב להודיע עליהן ללשכת הבריאות מכח עדכון התוספת השניה של פקודת הבריאות העם (רשימת מחלות מחייבות דיווח)

מפריד צהוב
מפריד צהוב

רצף טיפולי - טופס 17

קופת חולים מאוחדת, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מקרה הבוחן של הקבוצה:

טופס 17 3.png

שותפים בקבוצה:

מפריד צהוב
מפריד צהוב

על הקבוצה:

מפריד צהוב

עולמות התוכן שגלומים בפויקט:

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

ארכיטקטורת פתרון

ארכיטקטורה. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

תוצרים ומסמכים

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט:

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

סטטוס הפרויקט:

מי המובילטקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

מפגשים וסיכומי דיונים

לוז טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

תוצרים ומסמכים

מקרה הבוחן של הקבוצה

מפריד צהוב
 • משרד הבריאות פועל להקמת מערכת חדשה לניהול חקירות אפידמיולוגיות עבור מחלות מחייבות דיווח.

 • מחלות מחייבות דיווח מוגדרות בתקנות בריאות העם כמחלות שהגורם הרפואי המאבחן אותן , מחויב להודיע עליהן ללשכת הבריאות מכח עדכון התוספת השניה של פקודת הבריאות העם (רשימת מחלות מחייבות דיווח)  https://www.health.gov.il/hozer/mr08_2011.pdf

 

מטרות המערכת:

 • זיהוי מחלות בשלבים המוקדמים ככל שניתן

 • כלי לניהול וייעול מערך החקירות אפידמיולוגיות

 • הפחתה ומניעה ככל הניתן של התפשטות מחלות מדבקות

 • כלי מרכזי המספק מתן תמונת מצב בזמן אמת בחירום ובשגרה

 • תמיכה בקבלת החלטות, קביעת מדיניות והפקת לקחים

 

הפרויקט כולל איסוף מידע עבור כ- 100 מחלות מחייבות דיווח:

 • ממשק מעבדות של כלל אירגוני הבריאות לצורך דיווח תוצאות בדיקות מעבדה

 • ממשק אבחנות מתיקים קליניים בקופות חולים ובתי חולים

מקרה הבוחן:

 • המידע יועבר לבריאות הציבור לצורך ניטור התפרצויות והתפשטות מחלות ווריאנטים

 • יועבר למערכת חקירות לצורך יצירת טריגר לפתיחת חקירה אפדימיולוגית

 • יבוצעו אנליזות על המידע ויוקם מערך ניטור ושיקוף לכלל גורמי הבריאות

עולמות התוכן שגלומים בפרויקט

מפריד צהוב
 • בדיקות מעבדה

 • אבחנות

 • תחלואה - יישות שנוצרת מדיווח של בדיקת מעבדה ו/ או אבחנה.

ליישות תחלואה יכולים להיות קשורים מספר דיווחים (למשל: גם אבחנה וגם מספר בדיקות מעבדה)

ארכיטקטורת פתרון

מפריד צהוב

בצד הקופות –קבצים בכספת \ FHIR Server \ FHIR Façade

בצד משרד הבריאות -  FHIR Server

מחייבות דיווח ארכיטקטורה.png

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט

מפריד צהוב
מחייבות דיווח פרופילים.png

טרמינולוגיות שבהן ייעשה שימוש

מפריד צהוב
 • קודי SNOMED לצורך דיווח תוצאות הבדיקה

 • קודי LOINC לצורך דיווח הפרוצדורה שבוצעה עם הדגימה

 • קודי ICD9 לצורך דיווח אבחנות

 • EDM מב"ר – לצורך קביעת קודי מוסדות רפואיים

 • מערכת קידוד פנימית לצורך השלמת קודים שאינם קיימים בקודים הבינ"ל לצורך דיווח מחלות

סטטוס הפרויקט

מפריד צהוב
 • הסתיים אפיון תהליך עסקי ומידול נתונים ב FHIR

 • אבחנות- לקראת אינטגרציה עם קופ"ח לאומית

 • תוצאות בדיקות מעבדה –

  • הסתיים פיתוח תהליך קליטת תוצאות מעבדה מספקי המידע- כקובץ TXT / XML

  • הסתיימה אינטגרציה מול מעבדות מב"ר, נמצא בפיתוח בקופ"ח כללית

  • לאומית מכבי ובתי החולים הממשלתיים מתקיים שיח שוטף לצורך הכנסה לת"ע 2024

מפגשים

מפריד צהוב

מפגש קהילה מיום 13.9.23 - הקלטה ומצגת

bottom of page