top of page
מפה עם אייקונים של אנשים

קבוצות מוצר

מפריד צהוב

קבוצת המוצר של קהילת FHIR IL מתמקדת בשני תרחישים עיקריים – 

(1) היכולת ליצא מידע ע"ג תשתית FHIR מארגוני בריאות לאפליקציות צד שלישי לאחר קבלת הסכמת המטופל, באמצעות תקן SMART on FHIR;

(2) פרויקט שחרור חכם, המפשט ומייעל את התהליך הקליני והבירוקרטי שעוברים מטופלים בעת השחרור מבית החולים למסגרת הקהילה או לקראת חזרתם שוב למסגרת בית החולים.

מובילי הקבוצה -יואל בן אור ודניאל סורוזון

Yellow separator

ISRAEL CORE

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית: "פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.
בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

פרופילים מסוימים נחשבים ל"פרופילי ליבה" – אוסף פרופילים מרכזיים שנעשה בהם שימוש תכוף ולמעשה משמשים בסיס להעברות מידע – למשל  "מטופל", "מטפל" ו"אבחנה". צוות ה- Israel Core של הקהילה פועל לייצר את פרופילי הליבה הישראליים בצורה שתהיה מוסכמת ומותאמת לצרכים המקומיים. טיוטות צוות ה-Israel Core לפרופילים הלאומיים מפורסמות לעיון הקהילה בפלטפורמת simplifier. סוגיות מרכזיות יועלו לדיון במסגרת מפגשים לחברי הקהילה, וכן במסגרת הפורום הייעודי שבאתר. חברי הקהילה מוזמנים לקחת חלק בגיבוש פרופילי הליבה, להשתתף בדיוני קבוצת העבודה הפתוחים, ולשלוח הערות לתוצרים.
 

Map with icons of people
bottom of page