top of page

איסוף נתוני הגבלות מבתי חולים לבריאות הנפש

משרד הבריאות

הגבלות מכניות ובידוד הינם אמצעים פסיכיאטריים מקובלים שהמערכת שואפת לצמצם ככל האפשר.

מטרת הפרוייקט הינה להקים ממשק אוטומטי מבתי החולים לבריאות הנפש אל משרד הבריאות להעברת נתוני ההגבלות, בתדירות יומית, לצורך מעקב אחר תיעוד ההגבלות המתבצעות בבתי החולים לבריאות הנפש ובהתאם לחוזר מנכל משנת 2018.

work groups 2a.png
מפריד צהוב
מפריד צהוב

רצף טיפולי - טופס 17

קופת חולים מאוחדת, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מקרה הבוחן של הקבוצה:

טופס 17 3.png

שותפים בקבוצה:

מפריד צהוב
מפריד צהוב

על הקבוצה:

מפריד צהוב

עולמות התוכן שגלומים בפויקט:

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

ארכיטקטורת פתרון

ארכיטקטורה. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

תוצרים ומסמכים

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט:

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

סטטוס הפרויקט:

מי המובילטקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

מפגשים וסיכומי דיונים

לוז טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

תוצרים ומסמכים

מקרה הבוחן של הקבוצה

מפריד צהוב
 • ההגבלות המכניות והבידודים הינם אמצעים הקיימים בשימוש בפסיכיאטריה. הגבלת מכנית של מטופל או בידודו הינם אמצעים קיצונים, ועל המערכת לשאוף לצמצום השימוש באמצעים אלה ככל האפשר. יש לייחד שימוש באמצעים אלה למקרים חריגים ביותר, במידה הנדרשת בלבד, ורק לצורך מניעת סכנה פיזית ממשית מיידית למטופל או זולתו.

 • מערכות בריאות הנפש בעולם כולו מנסות למצוא דרך למזער את השימוש באמצעים אלה, מתוך ראיה קלינית הומנית, כשהעיקרון המוביל הוא כי צמצום השימוש באמצעים אלה חיוני להבטחת כבוד המטופל, בריאותו ורווחתו.

 • מטרת הפרוייקט הינה להקים ממשק אוטומטי מבתי החולים לבריאות הנפש אל משרד הבריאות אשר יעבירו בתדירות יומית את נתוני ההגבלות שבוצעו ב- 24 השעות האחרונות לפני שליחת הממשק, לצורך מעקב אחר תיעוד ההגבלות המתבצעות בבתי החולים לבריאות הנפש ובהתאם לחוזר מנכל משנת 2018.

עולמות התוכן שגלומים בפרויקט

מפריד צהוב

נתוני הגבלות בבריאות הנפש.

הדיווח על ארועי הגבלות יתקבל מבתי החולים לבריאות הנפש על פי מבנה הדיווח ברזולוציה של רשומה פרטנית וללא פרטי זיהוי מטופל.

הדיווח ייעשה לגבי מידע הקיים בשני ערוצי מידע (שאין ביניהם קשר במערכת המקור):

 1. רשומות תיעוד ארוע ההגבלה במערכת (תיעוד מתבצע ע"י הצוות הסיעודי – במסכי הגבלה)

 2. הוראות רופא (מרשומות הוראות רופא, בסינון על הוראות המתייחסות להגבלות בלבד)

ארכיטקטורת פתרון

מפריד צהוב

להלן תרשים ארכיטקטורת הפתרון:

תקשור הגבלות ארכיטקטורה.png

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט

מפריד צהוב
 • Patient

 • Encounter

 • Procedure

 • Observation

 • List

 • Service Request

טרמינולוגיות שבהן ייעשה שימוש

מפריד צהוב

קודי שירות של משרד הבריאות

קודי שגיאה – קידוד שנוצר עבור הפרויקט ועבור שימושים עתידיים שלו לקופות חולים/ בתי חולים נוספים

סטטוס הפרויקט

מפריד צהוב
 • הסתיים אפיון תהליך עסקי ומידול נתונים ב FHIR

 • נמצא בשלבי פיתוח אצל הלקוח העסקי – פרומתיאוס – עבור בתי החולים הממשלתיים לבריאות הנפש

מפגשים

מפריד צהוב

מפגש קהילה מיום 13.9.23 - הקלטה ומצגת

bottom of page