top of page

אשפוזי בית

אסותא מרכזים רפואיים, Datos Health, אאוטברן בע״מ

הקמת שירות לאשפוז בית המבוסס על העברת מידע ב-FHIR בין הקמיליון לפלטפורמה של datos.

 

השירות כולל ביקורי בית, ניטור ביתי של מדדים, ביצוע בדיקות בבית המטופל ועוד, כאשר כלל המידע הרפואי הנאסף בבית המטופל  מתועד על גבי הפלטפורמה של datos.

המידע מקמיליון אל datos יועבר בממשק FHIR, ואילו המידע שייאסף מ-datos יועבר בממשק FHIR לתשתית האינטגרציה של intersystems, ומשם יוטמע כקובץ PDF בקמיליון.

work groups 2a.png
מפריד צהוב

תוצרים ומסמכים


קישור לפלטפורמה הטכנולוגית שעליה מתבצע התיעוד
 https://simplifier.net/outburn/issueregards

מקרה הבוחן של הקבוצה

מפריד צהוב
 • העברת נתונים מהמטופלים הנמצאים באשפוזי בית לתיק הרפואי באסותא תוך התבססות על העברת מידע ב- FHIR  בין התיק הרפואי (קמיליון) לפלטפורמה של  datos.

 • השירות כולל ביקורי בית, ניטור ביתי של מדדים, ביצוע בדיקות בבית המטופל ועוד, כאשר כלל המידע הרפואי הנאסף בבית המטופל מתועד על גבי הפלטפורמה של datos.

 •  המידע מהתיק הרפואי אל datos יועבר בממשק FHIR ואילו המידע שייאסף מ datos יועבר בממשק FHIR  לסביבת האינטגרציה של התיק הרפואי. בקמיליון, חלק המידע ישמר כקבצי PDF באותם רכיבים בהם המידע לא מנוהל באופן מובנה בקמיליון.

עולמות התוכן שגלומים בפרויקט

מפריד צהוב
 • אשפוזי בית

 • אומדנים ומדדים כגון לחץ דם, גלוקוז, סטורציה, טמפ', משקל

 • נתוני מדדים ומכשירי ניטור (IoT) כגון אקג

 • דיווחי מטופלים (שאלונים)

 • זיהוי מטופלים בין מערכות

ארכיטקטורת פתרון

מפריד צהוב
 • העברת מדידות ודיווחי מטופלים מענן דאטוס לתשתית אינטגרציה של אסותא

 • קליטת מסרי FHIR בסביבת אינטגרציה  IRIS

 • העברת הנתונים וה PDF- לתיק הרפואי בקמיליון

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט

מפריד צהוב
 • Patient, Observation, DocumentReference, AllergyIntolerance

 • בשלב הראשון השאלונים ימומשו באמצעות DocumentReference  ו - Observation

 • עתידי - QuestionnaireResponse  כאשר נתוני הדיווחים ינוהלו באופן מובנה בקמיליון

 • מדדי סמנים חיוניים (vital signs) ולידיים מול הפרופיל observation-vitalsigns

טרמינולוגיות שבהן ייעשה שימוש

מפריד צהוב
 •  LOINC - לצורך קידוד סוגי המדדים והאומדנים

 • UCUM - יחידת המידה לערכי המדדים

 • אלרגיות - טרם אופיין

סטטוס הפרויקט

מפריד צהוב

הסתיימה העבודה על הפרויקט

מפגשים

מפריד צהוב
מפריד צהוב

רצף טיפולי - טופס 17

קופת חולים מאוחדת, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מקרה הבוחן של הקבוצה:

טופס 17 3.png

מחקר דאטה מבוזר המשותף ל-3 ארגונים, בנושא הריון ולידה בסיכון. במסגרת המחקר 
תיערך סטנדרטיזציה של הנתונים בשלושת הארגונים ל-FHIR ,ויתאפשר ייצור של רצף 
של מידע קליני מגוון (מעקב הריון, אבחנות, אשפוז לידה) ומובנה, על פני טווח הזמן 
(מתחילת ההריון ועד לאחר הלידה) ועל פני מספר ארגונים.

FHIR Resources: Patient, Encounter, Observation, Condition, Procedure, RelatedPerson, FamilyMemberHistory, condition.onset, DiagnosticReport, Observation Atomic Results

שותפים בקבוצה:

מפריד צהוב
מפריד צהוב

על הקבוצה:

מפריד צהוב

עולמות התוכן שגלומים בפויקט:

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

תוצרים ומסמכים

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

ארכיטקטורת פתרון

ארכיטקטורה. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

אילו עולמות תוכן גולמים בה

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט:

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

סטטוס הפרויקט:

מי המובילטקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

מפגשים וסיכומי דיונים

לוז טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

bottom of page