top of page
חזור >
Map with icons of people

הרחבה זו עוסקת בייצוג מידע על ארוע הגירה של המטופל. הגירה מוגדרת כתנועה בינלאומית של
המטופל למדינת יעד. הדרישה העסקית לייצוג זה נבעה מהצורך להעביר תאריך עלייה וארץ עלייה
ברשומת מטופל במערכת הבריאות הישראלית, אך מכיוון שבהסתכלות על הנעשה בעולם אירוע
העלייה הוא מקרה פרטי של הגירה...

EXTENSION - ILCore Patient Immigration

ניתוח פערים בין ה- IL CORE ל- US CORE ומדינות נוספות
טבלת האלמנטים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מזהה ההרחבה (Canonical URL)
שימוש בפרופילים
הערות הצוות המוביל ותשובות ה ILCORE
bottom of page