top of page

קבוצות עבודה

מפריד צהוב
מפה עם אייקונים של אנשים

בקהילה פועלות קבוצות עבודה רוחביות, אשר מגדירות את אופן מימוש הסטנדרט ומהוות מקום להיוועצות ולחשיבה משותפת של נציגות ונציגי ארגוני הבריאות אודות תהליכים של כלל הפרויקט ושל היישום שלו בארגונים.

 

קבוצות העבודה כוללות נציגים רלוונטיים מהקהילה ולכל קבוצה ממונה מוביל קבוצה.

Yellow separator

ISRAEL CORE

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית: "פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.
בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

פרופילים מסוימים נחשבים ל"פרופילי ליבה" – אוסף פרופילים מרכזיים שנעשה בהם שימוש תכוף ולמעשה משמשים בסיס להעברות מידע – למשל  "מטופל", "מטפל" ו"אבחנה". צוות ה- Israel Core של הקהילה פועל לייצר את פרופילי הליבה הישראליים בצורה שתהיה מוסכמת ומותאמת לצרכים המקומיים. טיוטות צוות ה-Israel Core לפרופילים הלאומיים מפורסמות לעיון הקהילה בפלטפורמת simplifier. סוגיות מרכזיות יועלו לדיון במסגרת מפגשים לחברי הקהילה, וכן במסגרת הפורום הייעודי שבאתר. חברי הקהילה מוזמנים לקחת חלק בגיבוש פרופילי הליבה, להשתתף בדיוני קבוצת העבודה הפתוחים, ולשלוח הערות לתוצרים.
 

Map with icons of people
אייקון אליפסות

IL CORE

הצוות פועל לייצר את ליבת סטנדרט FHIR הישראלי ונפגש באופן שוטף לעבוד על טיוטות הפרופילים. 

 

הצוות כולל את צוות הליבה המקצועי, מומחי מערכות מידע מארגוני בריאות מרכזיים, מובילי FHIR בארגונים ונציגים ומומחים עסקיים ממערכת הבריאות.

ניתן לפנות למוביל הצוות, עידו לוין, כאן

אייקון מחברת
Yellow separator

צוות מוביל

הצוות המוביל כולל קלינאים ונציגים ונציגות בכירים ממערכות מידע מארגוני הבריאות ולצדם נציגים של ספקי תוכנה מרכזיים וגורמים מהתעשייה.

ֿ

הצוות מתכנס לאחר שצוות ה IL CORE מסיים לעבוד על טיוטות הפרופילים, במטרה לוודא שאכן כל פרופיל משרת את הקהילה. 

להצטרפות לצוות המוביל, ניתן לפנות לעדי רול

אייקון אליפסות

קבוצת ארכיטקטורה

Yellow separator

הקבוצה מתמקדת ביצירת פתרונות לסוגיות תכנון וארכיטקטורה לצורך הקמת תשתיות FHIR בארגונים, שיתוף ויצירת כללים מנחים. הקבוצה תציג גם ידע מהנעשה במדינות אחרות ותארח מומחים.

אייקון מחברת

קבוצת מוצר

הקבוצה מתמקדת באפיון תהליכים עסקיים והטמעת פתרונות מבוססי FHIR ותהליכים הנוגעים להסכמת המטופל לשיתוף מידע.

אייקון לוח שנה

יום קבוצות העבודה

יום עבודה של הקבוצות בקהילה, לדיון ופתרון סוגיות מרכזיות ולדיון ותיקוף הפן היישומי של תזכיר חוק ניוד מידע

אייקון לוח שנה
Yellow separator

קבוצת אבטחת מידע

הקבוצה מתמקדת במתן מענה לסוגיות אבטחת מידע ופרטיות הנגזרות מתרחישי השימוש המתוכננים בארגוני הבריאות  ומהארכיטקטורה הנדרשת למימוש FHIR בארגונים.

bottom of page