top of page
מפה עם אייקונים של אנשים

סרטיפיקציה לניוד מידע בריאות

מפריד צהוב

משרד הבריאות מפרסם להערות הציבור תכנית חדשה שמטרתה להניח את התשתיות למימוש אינטראופרביליות בתקן FHIR במערכת הבריאות הישראלית (Data Portability Certification Program).

תכנית הסרטיפיקציה מגדירה מהו "מידע בר ניוד" – מידע אותו כלל הארגונים במערכת הבריאות חייבים להיות מסוגלים לשתף בתצורה סטנדרטית ואיכותית.

בנוסף, התכנית מגדירה את הדרישות להקמת התשתית הטכנולוגית לניהול וניוד המידע, ואת תהליכי הבדיקה שיאפשרו לארגונים עצמם ולמשרד הבריאות לבחון כי אכן המידע  זמין ואיכותי וניתן לשיתוף בהתאם לסטנדרטים שהוגדרו.

את התכנית מלווה מודל מימון (מבחן תמיכה) המיועד לקופות החולים, בתי החולים הכלליים, הגריאטריים, הפסיכיאטריים והשיקומיים, במטרה לסייע לארגונים לממש את דרישות תהליך הסרטיפיקציה.

Yellow separator

ISRAEL CORE

סטנדרט ®FHIR מורכב מרכיבי בסיס הנקראים "משאבים" (resources). את המשאבים ניתן לאגד יחד במתווים שונים, להגדרת תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים. ניתן לערוך התאמות במשאבים הסטנדרטיים על מנת שישקפו צורך ארגוני או את צרכי מערכת הבריאות המקומית: "פרופיל" הוא משאב או אוסף משאבים שהותאמו לצורך מסוים.
בעת מימוש מקרה בוחן, נעשה שימוש במשאבים ובפרופילים המתאימים לאותו שימוש. 

פרופילים מסוימים נחשבים ל"פרופילי ליבה" – אוסף פרופילים מרכזיים שנעשה בהם שימוש תכוף ולמעשה משמשים בסיס להעברות מידע – למשל  "מטופל", "מטפל" ו"אבחנה". צוות ה- Israel Core של הקהילה פועל לייצר את פרופילי הליבה הישראליים בצורה שתהיה מוסכמת ומותאמת לצרכים המקומיים. טיוטות צוות ה-Israel Core לפרופילים הלאומיים מפורסמות לעיון הקהילה בפלטפורמת simplifier. סוגיות מרכזיות יועלו לדיון במסגרת מפגשים לחברי הקהילה, וכן במסגרת הפורום הייעודי שבאתר. חברי הקהילה מוזמנים לקחת חלק בגיבוש פרופילי הליבה, להשתתף בדיוני קבוצת העבודה הפתוחים, ולשלוח הערות לתוצרים.
 

Map with icons of people
אייקון אליפסות

מועדים חשובים

וובינרים להעמקה בדרישות תהליך הסרטיפיקציה:​

 •  2.6.24 - וובינר סרטיפיקציה וניוד מידע - ממוקד בדרישות המידע לפרטים והרשמה

 •  5.6.24 - וובינר סרטיפיקציה וניוד מידע - ממוקד בדרישות הטכנולוגיות לפרטים והרשמה

 • 15.6.24 - מועד אחרון לקבלת הערות ציבור על מבחן התמיכה ומסמכי תכנית הסרטיפיקציה

 • 15.9.24 - מועד אחרון להגשת תכניות עבודה

אייקון מחברת
Yellow separator

מסמכים

תכנית הסרטיפיקציה כוללת מסמכים מקצועיים שמטרתם הבהרת דרישות התהליך, ומודל מימון התומך במימושן, המיועד לקופות החולים, בתי החולים הכלליים, הגריאטריים, הפסיכיאטריים והשיקומיים.

כלל המסמכים מתפרסמים כעת להערות ציבור:

"מבט על" -  סרטיפיקציה לניוד מידע בריאות

דאטה:

תשתיות:

הליך הבדיקה:

מודל המימון:

 

ניתן לשלוח הערות לטיוטות המסמכים השונים, כולם או חלקם, לאגף בריאות דיגיטלית:

 digital-health@MOH.GOV.IL  עד ליום 15.6.24.

אייקון מחברת
Yellow separator

מסמכים

תכנית הסרטיפיקציה כוללת מסמכים מקצועיים שמטרתם הבהרת דרישות התהליך, ומודל מימון התומך במימושן, המיועד לקופות החולים, בתי החולים הכלליים, הגריאטריים, הפסיכיאטריים והשיקומיים.

כלל המסמכים מתפרסמים כעת להערות ציבור:

"מבט על" -  סרטיפיקציה לניוד מידע בריאות

דאטה:

 • דרישות המידע   

 • מיפוי המידע לפרופילי FHIR  

תשתית:

 • דרישות טכנולוגיות  

 • ארכיטקטורה לדוגמא

 • ניהול הסכמות מטופלים

הליך הבדיקה:

 • תיאור כלי הבדיקה

 • פירוט בדיקות  

מודל מימון:

ניתן לשלוח הערות לכלל המסמכים המצורפים לאגף בריאות דיגיטלית:  digital-health@MOH.GOV.IL

אייקון אליפסות

מסמכים

אייקון לוח שנה
Yellow separator

דרישות מפרויקטים זוכים

 • מובילי הפרויקט יקיימו פגישות סטטוס לקראת כל אבן דרך ובהתאם לצורך עם נציגי קהילת FHIR.

 • צוות הפרויקט יפרסם בתיאום עם קהילת FHIR בפלטפורמה פתוחה ובאתר הקהילה את התוצרים הבאים –

  • תכנית עבודה ותכנית ארכיטקטורה.

  • מסמך אפיון הכולל את הנתונים הבאים -FHIR resources, terminology, vocabularies, customizations and extensions used during the course of the pilot in a structured, standardized format

  • דוח סיכום המתעד עמידה במטרות וביעדי הפרויקט, החלטות שהתקבלו במהלך העבודה, תכנון מול ביצוע, מסקנות ולקחים לשימוש בסטנדרט FHIR. הדוח יוגש בצורה מפורטת שתאפשר שימוש במידע בפרויקטים עתידיים.

  • הצגה של תוצר סופי.

 • צוות הפרויקט ייקח חלק בקהילת FHIR-IL, בדיונים רלוונטיים בקבוצות העבודה של הקהילה.

bottom of page