top of page
work groups 2a.png

המרכז הירושלמי - FHIR למחקר

מפריד צהוב

המרכז הירושלמי לרפואה חישובית מותאמת אישית באוניברסיטה העברית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, המרכז הרפואי שערי צדק, קופת חולים מאוחדת, אאוטברן בע"מ

מחקר דאטה מבוזר המשותף ל-3 ארגונים, בנושא הריון ולידה בסיכון.

 

במסגרת המחקר תיערך סטנדרטיזציה של הנתונים בשלושת הארגונים ל-FHIR, ויתאפשר ייצור של רצף של מידע קליני מגוון

מעקב הריון, אבחנות, אשפוז לידה (ומובנה, על פני טווח הזמן) מתחילת ההריון ועד לאחר הלידה ועל פני מספר ארגונים.

תוצרים ומסמכים

מפריד צהוב

מקרה הבוחן של הקבוצה

 • מחקר דאטה מבוזר (federated learning) המשותף ל-3 ארגונים, בנושא הריון ולידה בסיכון. במסגרת המחקר נערכת סטנדרטיזציה של הנתונים בשלושת הארגונים ל- FHIRויתאפשר ייצור של רצף של מידע קליני מגוון (מעקב הריון, אבחנות, אשפוז לידה) ומובנה, על פני טווח הזמן (מתחילת ההריון ועד לאחר הלידה) ועל פני מספר ארגונים.

 • המחקר הנוכחי מהווה את אבן הדרך הראשונה בפרויקט הרחב יותר, שמטרתו לספק פלטפורמה אוניברסלית ורחבה עבור שיתופי פעולה למחקרים עתידיים.

עולמות התוכן שגלומים בפרויקט

מפריד צהוב
 • הריון בסיכון גבוה

 • הריון ולידה

 • הצלבות דאטה למחקר

 • מחקר עתיר נתונים

 • מסדי נתונים מבוזרים

 • תיק רפואי דיגיטלי אורכי

 • השפעות על היילוד של מצבים קליניים ביולדת

ארכיטקטורת פתרון

מפריד צהוב

במסגרת הפרויקט יוקם שרת FHIR  בכל אחד מהארגונים לצורך אכלוס בנתונים בהתאם לדרישות המחקר.

אכלוס של שרת ה-FHIR  במידע יבוצע על ידי כלי האינטגרציה של הארגון (כגון ESB  או ETL או כלים יעודיים).

דרישת נתונים לצורך כל מחקר מכניסה לפעולה את יחידת ההתממה האוטומטית (לפי טפסי אישור המחקר), ולאחר מכן מעבירה את הנתונים לשליטת מערכת הפדרציה שמבצעת את החישוב האלגוריתמי ומשתפת תוצאות עם האירגונים האחרים במחקר.

תהליך שיתוף התוצאות מפעיל את אלגוריתם הפדרציה שוב, הפעם כדי לבצע תיקונים באומדים הסטטיסטיים ולדייק את התוצאות כתגובה למידע החדש שזרם מהאירגונים השותפים במחקר.

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט

מפריד צהוב
 • Patient (Mother, Child)

 • RelatedPerson (Mother)

 • Observation (Pregnancy Summary, Pregnancy History, Delivery, Pregnancy Findings, Blood Pressure, Umbilical Cord, Newborn Findings, Newborn Body Weight, Newborn Head Circumference, Lab Result Mother, Lab Result Newborn),

 • Encounter (Delivery, Pregnancy, Birth),

 • Condition (Past Mother Diagnostics, Pregnancy Diagnoses, Delivery Diagnoses, Umbilical Cord Complications, Newborn Diagnoses),

 • Procedure (Delivery, Delivery Procedure, Complication Treatment, Birth, Newborn Complication),

טרמינולוגיות שבהן ייעשה שימוש

מפריד צהוב

סטטוס הפרויקט

מפריד צהוב

מפגשים

מפריד צהוב
מפריד צהוב

רצף טיפולי - טופס 17

קופת חולים מאוחדת, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מקרה הבוחן של הקבוצה:

שותפים בקבוצה:

מפריד צהוב
מפריד צהוב

על הקבוצה:

מחקר דאטה מבוזר המשותף ל-3 ארגונים, בנושא הריון ולידה בסיכון. במסגרת המחקר 
תיערך סטנדרטיזציה של הנתונים בשלושת הארגונים ל-FHIR ,ויתאפשר ייצור של רצף 
של מידע קליני מגוון (מעקב הריון, אבחנות, אשפוז לידה) ומובנה, על פני טווח הזמן 
(מתחילת ההריון ועד לאחר הלידה) ועל פני מספר ארגונים.

FHIR Resources: Patient, Encounter, Observation, Condition, Procedure, RelatedPerson, FamilyMemberHistory, condition.onset, DiagnosticReport, Observation Atomic Results

טופס 17 3.png
מפריד צהוב

עולמות התוכן שגלומים בפויקט:

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

ארכיטקטורת פתרון

מפריד צהוב

תוצרים ומסמכים

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

ארכיטקטורה. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

אילו עולמות תוכן גולמים בה

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט:

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

סטטוס הפרויקט:

מי המובילטקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

מפגשים וסיכומי דיונים

לוז טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

bottom of page