top of page

טופס 17

קופת חולים מאוחדת, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

בניית ממשק FHIR לאישור אוטומטי של טפסי התחייבות בין בית החולים לקופה המבטחת.

 

הממשק מאפשר למטופלים שמגיעים לבית החולים להעביר את הכרטיס המגנטי שלהם ב"קיוסק", אשר באמצעותו מתבצעת שאילתא מול קופת החולים לבדוק שאכן יש התחייבויות תקפה.

 

בזכות הממשק המטופל יכול ללכת ישר לרופא, מבלי שהוא נדרש לעמוד בתור בקבלה. הממשק מאפשר ייעול של המערכת, חסכון בכח אדם ושיפור משמעותי של חווית המטופל.

work groups 2a.png
מפריד צהוב
מפריד צהוב

רצף טיפולי - טופס 17

קופת חולים מאוחדת, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מקרה הבוחן של הקבוצה:

טופס 17 3.png

שותפים בקבוצה:

מפריד צהוב
מפריד צהוב

על הקבוצה:

מפריד צהוב

עולמות התוכן שגלומים בפויקט:

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

ארכיטקטורת פתרון

ארכיטקטורה. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

תוצרים ומסמכים

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט:

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

סטטוס הפרויקט:

מי המובילטקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

מפגשים וסיכומי דיונים

לוז טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

תוצרים ומסמכים

מקרה הבוחן של הקבוצה

מפריד צהוב
  • בניית ממשק FHIR לאישור אוטומטי של טפסי התחייבות בין בית החולים לקופה המבטחת. 

  • הממשק מאפשר למטופלים שמגיעים לבית החולים להעביר את הכרטיס המגנטי שלהם ב"קיוסק", אשר באמצעותו מתבצעת שאילתא מול קופת החולים לבדוק שאכן יש התחייבויות תקפה. בזכות הממשק המטופל יכול ללכת ישר לרופא, מבלי שהוא נדרש לעמוד בתור בקבלה. הממשק מאפשר ייעול של המערכת, חסכון בכח אדם ושיפור משמעותי של חווית המטופל

עולמות התוכן שגלומים בפרויקט

מפריד צהוב

טופס 17

ארכיטקטורת פתרון

מפריד צהוב

בצד מאוחדת - ESB TIBCO ON PREMISE

בצד איכילוב - HEALTH SHARE HEALTH CONNECT

התהליך מתבסס על העברת כרטיס בעמדת קיוסק

טופס 17 - ארכיטקטורה.png

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט

מפריד צהוב

EligibilityRequest, Eligibility Response, Bundle , Coverage 

טרמינולוגיות שבהן ייעשה שימוש

מפריד צהוב

קודי שירות של משרד הבריאות

קודי שגיאה – קידוד שנוצר עבור הפרויקט ועבור שימושים עתידיים שלו לקופות חולים/ בתי חולים נוספים

סטטוס הפרויקט

מפריד צהוב

הסתיימה העבודה בפרויקט

מפגשים

מפריד צהוב
bottom of page