top of page
21.png

קהילת FHIR ישראל

בונים יחד את התשתית
לרפואת העתיד

ד״ר ארנה ברי

יזמת, מדענית ומנהלת בכירה בהייטק

יו״ר הועדה לבינה מלאכותית מטעם תל״מ
מיסודה של האקדמיה למדעים

Fast Healthcare)(Interoperability Resources

תקן FHIR

הוא מודל נתונים בינלאומי המפותח על ידי
ואשר נתמך על ידי ארגון FHIR חברי קהילת
.HL7 התקנים
המודל מתייחס למידע הבריאותי
והאדמיניסטרטיבי העוסק במטופל, בטיפול
ובארגון הבריאות, מתוך ראיה רחבה של
מסע המטופל.

עולם שבו כל מי שזקוק למידע מסוגל לקבל
נגישות למידע הרלוונטי במועד ובמקום שבו הוא
זקוק לו, תוך שמירה על פרטיות המטופלים
ואבטחת המידע.

CTO HL7 וין קוביק

01_FHIR_reka_Reka animated 500px.png

FHIR קהילת

הקהילה נוסדה בינואר 2021 על מנת להגדיר את סטנדרט הישראלי ולעודד את FHIR ההטמעה שלו במערכת הבריאות.

קהילת FHIR IL נוסדה על ידי ארגון 8400 , משרד הבריאות, רשות החדשנות, ישראל דיגיטלית, הג'וינט אלכא ויד הנדיב.

הצטרפו לקהילת FHIR ישראל

מפגשים ואירועים

הצטרפו להדרכות ולמפגשי
עומק על פרויקטים בארץ
ובעולם

Asset 171.png

הכשרות

הצטרפו להכשרות המקנות
ידע וכלים לקידום וליישום
FHIR

Asset 131.png

פרויקטים בישראל

הכירו את פרויקטי FHIR
בישראל

Asset 101.png

יועצים

התעדכנו ברשימת יועצי
FHIR לקידום יוזמות
ופרויקטים

Asset 51.png

הסטנדרט הישראלי

התעדכנו בעבודת IL CORE
ובסטנדרט הישראלי

Asset 111.png

חקיקה

התעדכנו בהתקדמות חוק
ניוד מידע מטופל של משרד
הבריאות

Asset 121.png

קבוצת עבודה

קחו חלק בקבוצות העבודה
הרוחביות של הקהילה

הצטרפו אלינו

יתרונות FHIR למערכת הבריאות

FHIR הוא חלק משינוי תפיסתי במתן שירותי בריאות.
מדובר במהפכה המקדמת תפיסת טיפול שבה המטופל במרכז והטיפול הוא פרואקטיבי, מותאם אישית ומבוסס דאטה.

הפתחת נטל הבירוקרטיה על המטופל

שיפור השירות ומסע המטופל

שיפור הרצף הטיפול ובטיחות בטיפול

קידום רפואה מותאמת אישית, פרואקטיבית ומונעת

תמיכה באשפוזי בית ורפואה מרחוק

קידום חדשנות על ידי שילוב פתרונות של צדדים שלישיים

מניעת שחיקה של הצוות המטפל

bottom of page